Koffie?

BOOM EFFECT ANALYSE VOOR HET COMBINEREN VAN DE WENS VAN DE GROENBEHEERDER EN FIETSERSBOND

De gemeente Deventer heeft Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) via het MJOP-raamcontract gevraagd het omvormen van het fietspad langs de Koersensweg in Bathmen voor te bereiden. Het huidige fietspad is een halfverhard fietspad. De gemeente wil het fietspad omvormen naar betonfietspad van 3 meter breed, zoals de wens van de fietsersbond. Voor de uitvoeringsmethode heeft de gemeente voorkeur voor het machinaal aanbrengen van de betonverharding. De Koersensweg is daarmee onderdeel van een serie omvorm projecten na de Oerdijk, Raalterweg, Essenhuizerweg en in 2023 de Spanjaardsdijk.

Langs het fietspad Koersensweg staan veel bomen. Hoe kan het fietspad verbreed worden met duurzaam behoud van de bestaande bomen? Om antwoord te geven op die vraag voerde collega Gijs Nijhof, Incite Projects (onderdeel DAGnl) in opdracht van de gemeente een Boom Effect Analyse (BEA) uit:

Duurzaam behoud van alle bomen was de focus tijdens de Boom Effect Analyse. In het projectgebied zijn landschapselementen zoals bomenrijen, houtwallen en bossen aanwezig. Daarom hebben we in samenspraak met de gemeente Deventer ervoor gekozen om niet elke boom afzonderlijk te onderzoeken. De bomen langs het fietspad hebben wij op basis van het type landschapselement en standplaatsfactoren van de bomen opgedeeld in 7 deeltrajecten. Per traject is vervolgens het veldwerk uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de opbouw van de aanwezige verharding, de staat van de bomen en steekproefsgewijs is onderzocht of er boomwortels in het voorgenomen ontgravingsprofiel aanwezig zijn.

VAN MACHINAAL AANBRENGEN TOT ETT-TOEZICHT

Uit de BEA kwamen een aantal aanbevelingen. Gijs: ‘In de BEA hebben we geadviseerd geen drain aan te brengen om het hangwater nabij de bomen niet direct af te voeren. Enkele plassen op de rijbaan of fietspad wordt hierbij vanuit klimaat geaccepteerd. Daardoor krijgen de bomen na het aanbrengen van de betonverharding meer water. Om de kosten te reduceren hebben we,  in het belang van de gemeente, het boomtechnisch toezicht geminimaliseerd door alleen ETT-toezicht te adviseren tijdens het ontgraven van de sleuven langs de bomen. Minimaliseren door uitsluitend ETT-toezicht voor te schrijven bij het op diepte ontgraven van een smalle sleuf langs de bomen. Ook hebben we aangegeven op welke locaties het beton machinaal aangebracht kon worden en waar dat met het oog op de waardevolle bomen het beste handmatig uitgevoerd moet worden. Voor het fietspad hebben we geadviseerd om de situering en hoogteligging niet volledig in de contractstukken vast te leggen. Daardoor kan in de uitvoering van grondwerk ‘gespeeld worden’ met de best denkbare oplossing voor bomen.’

PRAGMATISCHE OPLOSSING

Door deze aanpak krijgt de gemeente op een pragmatische manier een totaaloplossing voor de aanleg van het fietspad. Erik Kleiker, Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) vult aan: ‘Door de BEA hebben we van de groenbeheerders van de gemeente goedkeuring op het ontwerp gekregen. Door de civieltechnische achtergrond van Gijs heeft hij een praktische en efficiënte aanpak. Civiel en groene aspecten kan Gijs beide beoordelen en daarin een passend advies geven. De opgestelde BEA is goed ontvangen door de gemeente waardoor we in het najaar ook voor 6 km fietspad langs de Spanjaardsdijk Gijs kunnen inzetten.’

OPDRACHTGEVERS AAN HET WOORD:

Miika Hijmans, adviseur groen, gemeente Deventer: ‘Onlangs heeft Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) de aanbesteding voor de voorbereiding van de MJOP projecten gewonnen. Dat maakt dat de gemeente en Buro Hoogstraat samen de komende jaren kunnen verder kunnen werken aan de MJOP’s. Inmiddels zijn we al een aantal projecten verder en zien we dat de samenwerking, afstemming en kwaliteit steeds verder verbetert. Ook ten aanzien van het uitvoeren van de BEA’s zijn we steeds aan het zoeken naar maatwerp oplossingen. De gecategoriseerde aanpak kan uitermate goed toegepast worden bij projecten in het buitengebied, met veel bomen en met als uitgangspunt behoud van de bomen. Met Gijs is het gewoon prettig samenwerken. We begrijpen elkaar, en dat maakt dat we goed, snel en efficiënt zijn.

Rob Schutte, projectleider gemeente Deventer:  ‘Wat ik vooral goed vind is dat Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) meedenkt en ervaringen uit andere projecten meeneemt naar volgende projecten. Wat we hier hebben gedaan is goed aandacht besteed aan wat er mogelijk is. De bomen zijn de basis, vanuit daar zijn we gaan ontwerpen. We hebben bijvoorbeeld geleerd met welke machineruimte we rekening moeten houden en op welke wijze we efficiënt (kostenverlagend) een BEA kunnen uitvoeren.’